Dokumentation

Nedenfor kan du læse om, hvordan vi dokumenterer i vores forskellige forløb og tilbud. I alle teams afholder vi statusmøder omkring den enkelte elev/borger efter jeres behov som myndighed.

Individuelle afklaringsforløb

Vi leverer den nødvendige dokumentation til jer som kommune, herunder vurderinger og beskrivelser af borgerens arbejdsevne og udviklingspotentiale. Vi udarbejder en uddybende funktionsbeskrivelse, som indeholder oversigt og beskrivelse af praktikforløb, herunder blandt andet uddybning af eksekutive funktioner, indlæringsevne, hukommelse, progression m.v.

Vi er en tværfaglig medarbejdergruppe med mange års erfaring og en bred vifte af kompetencer inden for vurdering og udvikling af faglige, personlige og sociale kompetencer hos mennesker med særlige behov.

Formidling af job på særlige vilkår

Vi fører løbende logbog og udarbejder statusudtalelser og vurdering af borgerens arbejdsevne efter behov. 

STU

Hver elev får en individuel uddannelsesplan, der indeholder personlige, sociale , faglige og praktikmål, som eleven selv er med til at sætte. Uddannelsesplanen justeres årligt i forbindelse med et statusmøde.

Ved afsluttet STU udleverer STU Nextjob, ud over kompetencebevis og uddannelsesplan, altid detaljerede praktikforløbsbeskrivelser til uddannelsesvejleder og jobcenter, efter aftale med elev eller værge. Alle praktikker dokumenteres systematisk efter et fast skema, der også fungerer som et vigtigt redskab til at beskrive og vurdere elevens arbejdsevne og kompetencer samt fremtidige støttebehov ved afslutning af STU-forløbet. Derudover udleveres beskrivelse af elevens undervisningsforløb på de tre år og beskrivelse af elevens generelle trivsel i løbet af de tre år.

Beskæftigelsestilbud (Gartnerteamet, Café Nema, iGenbrug, Pedelteamet)

Alle produktionsteams arbejder med FKO indsatsplanen, hvor de med udgangspunkt i VUM udarbejder årlige mål for den enkelte borger. Der følges løbende op på årets mål, hvor den enkeltes udvikling beskrives. 

I tråd med resten af socialområdet i Gentofte Kommune arbejder vi med den habiliterende/rehabiliterende tilgang, hvilket betyder, at borgeren som udgangspunkt altid er med til at udarbejde de årlige pædagogiske mål. 

Der afholdes årligt et handleplansmøde, hvor indsatsplanen evalueres og oplægget til næste års mål udarbejdes.